Delen

Huisregels

BEZOEKERSVOORWAARDEN:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en de bezoekers van Beek for Speed

Legitimatie           

-Legitimatie verplicht

Toegangscontrole/beleid
- Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.

- Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden

- Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: huisdieren, rijwielen,  geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)  wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.

- Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden

- Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van  handelswaren zoals dranken,  etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes  en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.

- Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van  zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

-Het is alleen toegestaan om op de aangewezen plekken te roken. Voor de rest van terrein is een rookverbod van kracht.

- Bezoekers in beschonken toestand kunnen, naar inzicht en bevindingen van organisatie, beveiliging, KMAR/politie van het evenemententerrein verwijderd worden, zonder restitutie van toegangsgelden.

Beeld en/of geluidsopname:
- Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.

- Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen:

- Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

- Medewerkers van organisatie alsmede de KMAR/ politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering:

- Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede KMAR/politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit(enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de KMAR/politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Vluchtwegen:

-Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of  dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid:
- Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker

- De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege   enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers